top of page

Roční výcvik ve facilitaci
skupin a týmů

Image by Alexis Brown

Jsme potěšeni zájmem o rozvoj facilitačních dovedností a osobní růst facilitátorů a facilitátorek. Momentálně běží dvě výcvikové skupiny.

Další možnost připojit se do výcviku plánujeme počátkem roku 2023

Máte-li zájem si předběžně rezervovat místo, kontaktujte nás, viz níže.

Připravujeme i roční výcvik, který bude výhradně online - specificky zaměřený na facilitaci v online prostředí. 

Souhrnné informace k výcviku a naše principy

Procesová práce

Tento výcvik je založen na metodě procesové práce, kterou vyvinul Arnold Mindell a jeho kolegové a kolegyně. Aplikujeme ji na práci se skupinami a týmy. Skrze přinášení více uvědomění k tomu, co se děje v nás i ve skupině, napomáháme k hlubšímu porozumění různosti a nacházení větší otevřenosti a kreativity řešení. 

Učení zážitkem a praxí

Výcvik kombinuje zážitkové metody s předáváním informací, zkušeností a znalostí. V centru naší pozornosti je osoba facilitátora/-rky a postupné objevování vlastního facilitačního stylu, rozvoji svých měkkých dovedností, meta-dovedností, zacházení se skupinovou dynamikou. 

Fluidita facilitátora

Facilitátora vnímáme jako součást skupiny, nikoliv neutrální osobu, která provádí procesem a moderuje setkání. Skrze roli facilitátora se snažíme přinést uvědomění k různorodosti postojů, názorů, či pocitů ve skupině a jejich plnějšímu zastoupení ve skupině.

Hluboká demokracie

Věříme, že všechny hlasy a názory, jsou pro skupinu důležité (i ty minoritní) a jejich vyjádření ve skupině je nezbytné. Možnost nahlédnout na polaritní postoje umožňuje větší uvědomění o tom, co hýbe skupinou někde na okraji pozornosti a může obsahovat klíč, pro další směrování skupiny a lepší udržitelnost výstupů skupiny.

Primární a sekundární styl facilitace

Svůj primární, dominantní styl většinou známe. Co ten sekundární, který se nám spíše "děje", nemáme ho moc pod kontrolou, či příliš v oblibě? Věříme, že skrze hlubší poznání našeho facilitačního "anti-stylu" můžeme s větší lehkostí pracovat se skupinou i se sebou.

Sledování zpětné vazby

Jsme přesvědčeni, že neexistuje špatná intervence. Za předpokladu, že pečlivě sledujeme zpětnou vazbu na naši intervenci, neulpíváme příliš na našich předpokladech a dál sledujeme proces.  

Image by David Libeert

Pro koho

Pro ty, kteří pracují se skupinami rozvojovým či kreativním způsobem (koučové, supervizoři, mediátoři, učitelé, lektoři, moderátoři).

Pro ty, kteří vedou týmová setkání a porady, a zajímá je vyšší udržitelnost výsledků - manažeři, specialisté, projektoví manažeři, zástupci různých komunit či spolků, až po setkání SVJ či rodinné porady.

Pro ty, kteří pracují v sociálních službách, neziskovkách či v jiné sféře, kde se objevují různé protichůdné zájmy a minority. 

Pro specialisty a manažery HR, kteří vedou porady či workshopy napříč organizacemi. 

Pro ty, kteří nesplňují výše uvedené krabičky a facilitace je zajímá.

PS: pro zjednodušení uvádíme povolání a profese pouze v mužském rodu, máme však na mysli souhrnně všechny, ať už se identifikují jako ženy, muži či jinak.  

Organizační informace

Výcvik je koncipován jako 4-modulový, v mezidobí propojován setkáními v menších učících se (peer) skupinách s kolegy a kolegyněmi z výcviku.

Termíny setkání

Vždy pátek a sobota, 9:00 - 17:00

 

Termíny budou upřesněny.

Místo

V případě příznivé situace se budeme scházet v prostorách rozvojového centra Po Poli na Žižkově v Praze.

 

Dle situace a nutnosti, v rámci zajištění ochrany zdraví pro všechny účastníky, budeme pracovat s respirátory a testy. Samozřejmostí je dezinfekce a dostatečný prostor mezi účastníky.

Nebude-li to třeba, rádi od těchto opatření upustíme. 

Rozsah výcviku

 • 4 x 2 dny tréninku

 • 3 setkání v peer skupině (osobně nebo online)

 • 1 individuální setkání (mentoring/supervize) 

Celkem: 78 hodin tréninku

Cena

Cena bude upřesněna.

Je možné platit max. ve 4 splátkách.

Cena obsahuje kurzovné, pronájem prostor, drobné občerstvení, tištěné materiály.

Pokud je vás více z jedné společnosti, kontaktujte nás, prosím, ohledně specifické nabídky.

Pokud pracujete v neziskovém sektoru, v akademické sféře či sociálních službách, můžete nás individuálně kontaktovat.

 

Co se naučíte

 • Podporovat skupinu v hledání řešení problému / zadání, v diskusi, řešení vzájemných vztahů či konfliktů

 • Budete mít příležitost prozkoumat svůj facilitační styl i "anti-styl" a vědomě je využívat dle situace.

 • Vnímat skupinu jako systém a podle toho intervenovat a pracovat s ní.

 • Pracovat se skupinovou dynamikou, její vrstevnatou povahou (skrytou/nevyslovenou a otevřenou) a facilitovat její změny.

 • Jak přinášet větší vhled do různorodosti názorů, pocitů, ranků, rolí a k čemu je to dobré.

 • Trénovat všímavost vůči vlastní osobě v roli facilitátora, reflektovat svoji práci a učit se z ní. 

 • Jak neodcházet z vypjatých okamžiků, facilitovat je a vytěžit z nich něco smysluplného.

 • Jak pracovat s velmi hmatatelnými typy vstupů/výstupů, ale i emocionálními a konfliktními situacemi.

 • Jak využívat metodu vnitřní práce facilitátora pro práci se skupinou.

Image by Firmbee.com

Jak se přihlásit

Image by Cathryn Lavery

Proces přihlášení

 

Prosím: 

 • vyplňte přihlášku

 • napište krátkou reflexi (půl stránky je postačující) o sobě a Vaší motivaci absolvovat tento výcvik a zašlete na níže uvedený email.

 

 

Otázky k obsahu či organizaci výcviku můžete zaslat na email andrea.hasova@popoli.cz, nebo můžete zavolat na 724 962 883.

Co lidé říkají

Filip Šimoník

Čeho si na výcviku cením? Společně jsme vytvořili bezpečné prostředí, kde jsme mohli sdílet reálné situace z profesního i osobního života a společně je zkoumat. A i když jsme pracovali ve skupinách, měli jsme dostatek prostoru i pro individuální konzultace s lektory.

A co jsem si z výcviku odnesl? Mám větší důvěru v to, co se ve mně při práci ve skupině děje, a sdílím své pocity s ostatními. Obvykle to celou debatu výrazně posouvá vpřed.

Jakub M.

Odnáším si spoustu technik, tipů a přístupů, jak pracovat se skupinový procesem (a to i pro on-line prostředí) a jsem nesmírně rád, že jsem se pro tento program rozhodl. 

 

Už během kurzu jsem cítil, že se se mnou něco děje a že se určité věci začínají „hýbat“.  

Michaela H.

Výcvik mě vybavil nástroji, jak lépe pracovat s lidmi - hledat odpovědi na otázky, které skupinu pálí, nebát se konfliktů a všímat si malých detailů, které mohou mít velký význam. Oceňovala jsem hlavně vnímavý přístup lektorského/facilitačního týmu a dobře vyváženou teorii a praxi, takže po prvním setkání už člověk může zkoušet věci, které se na výcviku učí. 

Jan P.

„Jsem moc rád, že jsem se mohl účastnit facilitačního výcviku. Jsem velký fanoušek procesově orientované psychologie (POPka) a také se zajímám o tzv. hlubokou demokracii, která s tímto výcvikem úzce souvisí. Všechny tyto obory jsem se snažil pochopit nejdříve z internetu a knih, ale to nejlepší je, když to člověk zažije ve skupině lidí na vlastní kůži, když se ve skupině začnout dít „velké věci“ a když si na konci výcviku uvědomíte, že ty „velké věci“ umíte ovlivnit, nasměrovat. Už nyní přemýšlím o pokračování, takže se třeba někdy opět potkáme.“

bottom of page